Svetaines naudojimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Viešosios įstaigos Bendruomenių kaitos centras, juridinio asmens kodas 125609177, buveinė registruota adresu Jakšto g. 9, Vilnius (toliau – „BKC“) paslaugų teikimo interneto svetainėje www.impactyouth.eu (toliau – „Interneto svetainė“) taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja Interneto svetainėje įgyjamų prekių ir paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką bei Interneto svetaine besinaudojančių asmenų (toliau – „Asmuo“ arba „Asmenys“) teises ir pareigas.
  2. Asmenys yra suprantami kaip visi Interneto svetaine besinaudojantys asmenys. Ši sąvoka kartu apima ir Asmenis, teikiančius projektą ir siekiančius gauti finansavimą (toliau – „Kūrėjas“ arba „Kūrėjai“), ir Asmenis, teikiančius finansavimą Kūrėjui (toliau – „Rėmėjas“ arba „Rėmėjai“). Asmenys atskirai toliau vadinami Asmeniu, Kūrėju arba Rėmėju.
  3. Kiekvienas Asmuo prieš pradėdamas naudotis Interneto svetaine ir joje teikiamomis galimybėmis įsigyti prekes ar paslaugas, ar kitaip naudotis Interneto svetaine, privalo atidžiai ir rūpestingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudojimasis Interneto svetaine patvirtina Asmens sutikimą būti sąžiningu, rūpestingu, laikytis šių Taisyklių ir jomis vadovautis.
  4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Asmenų teises, kurias užtikrina Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantys įstatymai bei kiti teisės aktai.
  5. Asmenims šios Taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms arba jei įstatymai ir kiti teisės aktai nereglamentuoja konkrečių santykių.
  6. Atsižvelgiant į Interneto svetainės paskirtį bei skatinamas iniciatyvas, Interneto svetainėje teikti projektus gali tik tie Kūrėjai, kurie pagal galiojančius įstatymus yra nuo 14 iki 35 metų amžiaus, turi visišką civilinį teisnumą ir veiksnumą (arba šių asmenų teisėti atstovai) ir kurie vykdo nuolatinę veiklą ar yra Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ar Lietuvos Respublikos piliečiai, ar Asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi vienoje iš šių valstybių.
 2. Naudojimasis Interneto svetaine
  1. Asmenys, pradėdami naudotis Interneto svetainės paslaugomis, įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie reglamentuoja naudojimąsi elektroninių ryšių priemonėmis bei elgesį interneto tinkluose.
  2. Draudžiama naudotis Interneto svetainės paslaugomis, jei:
   1. siekiama ar sudaromos sąlygos trukdyti sklandžiai Interneto svetainės veiklai ar teikti paslaugas;
   2. siekiama ar sudaromos sąlygos bet kokiu būdu kam nors pakenkti, nusižengti galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams;
   3. sutrikdomas ar nutraukiamas paslaugų teikimas, sutrikdomas serverių ir/arba tinklų darbas;
  3. Asmenys sutinka, kad BKC, asmens duomenų tvarkymo tikslais, Asmenų duomenis gali naudoti:
   1. teikiant informaciją atitinkamoms institucijoms, kai tokios informacijos teikimas yra privalomas vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais;
   2. perduodant informaciją tretiesiems asmenims, siekiant užtikrinti tinkamą įsipareigojimų vykdymą (pvz.: mokėjimų tarpininkui).
  4. Pateikti Asmenų duomenys saugomi ir tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą.
  5. BKC patvirtina, kad Asmens duomenys, įskaitant, bet neapsiribojant registracijos metu pateiktą kontaktinę informaciją, nebus naudojami komerciniais tikslais.
 3. Registracija Interneto svetainėje
  1. Asmenys, norintys visapusiškai naudotis Interneto svetaine ir BKC teikiamomis paslaugomis privalo:
   1. atlikti registracijos procedūrą ir užpildyti visus privalomus registracijos formos laukelius arba registruotis suteikiant prieigą per Asmens www.facebook.com paskyrą. Apie sėkmingą registraciją Asmuo informuojamas nurodytu elektroninio pašto adresu;
   2. patvirtinti, kad registracijos metu įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigoja veikti Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
   3. patvirtinti, kad registracijos metu pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs bei išsamūs ir bet kokie nuostoliai, kilę dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Asmeniui;
   4. pranešti apie pasikeitusius registracijos duomenis nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo šių duomenų pasikeitimo.
  2. BKC pasilieka teisę nutraukti ar sustabdyti prieigą prie Asmens paskyros nedelsiant, be atskiro įspėjimo, dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, kai Asmuo pažeidžia šias Taisykles.
  3. Prieigos nutraukimo atveju Asmens teisė naudotis prieiga laikoma nebegaliojančia. Jei Asmuo pageidauja nutraukti prieigą savarankiškai, Asmuo turi teisę nebesinaudoti Interneto svetaine.
  4. Asmuo turi teisę išsiregistruoti iš Interneto svetainės tik tinkamai įvykdęs visus savo įsipareigojimus BKC atžvilgiu.
  5. Asmuo įsipareigoja dėti maksimalias pastangas, siekiant užtikrinti pateiktų duomenų ir prisijungimo duomenų slaptumą nuo trečiųjų asmenų sužinojimo.
  6. Asmuo atsako už žalą, atsiradusią tretiesiems asmenims pasinaudojus šio Asmens prisijungimo duomenimis, jeigu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas Asmuo nepraneša BKC apie trečiųjų asmenų neteisėtus veiksmus ar neveikimą.
 4. BKC atsakomybė
  1. Aiškumo tikslais pažymėtina, kad Interneto svetainėje siūlomos prekės ir/arba paslaugos nėra siūlomos tiesiogiai BKC vardu. BKC nėra šių prekių ir/arba paslaugų pardavėjas ar teikėjas. Prekių ir/arba paslaugų teikėjai Interneto svetainėje yra nurodomi atskirai prie kiekvienos siūlomos prekės ir/arba paslaugos.
  2. BKC nenustato ir nereguliuoja trečiųjų asmenų parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Prekių ar paslaugų kokybę garantuoja konkrečios prekės pardavėjas ar paslaugos teikėjas. BKC sukuria techninę platformą Asmenų bendradarbiavimui palengvinti. Už techninės platformos sukūrimą BKC turi teisę imti ir ima 7% administravimo mokestį, kuris yra skirtas finansų tarpininko paslaugoms ir kitoms būtinoms trečiųjų šalių paslaugoms apmokėti.
  3. BKC periodiškai atnaujina pasiūlymus ir paslaugas teikiamas Interneto svetainėje. Nurodytos prekės ar paslaugos gali būti neteisingai įkainotos, apibūdintos, aprašytos ar nebegaliojančios. BKC Interneto svetainėje ir kituose interneto tinklalapiuose teikiama susijusi informacija gali būti neaktuali ar nebegaliojanti.
  4. BKC negali garantuoti ir negarantuoja visiško informacijos aktualumo, įskaitant prekių ar paslaugų kainas, išvaizdą, specifikaciją, prieinamumą ir pan. BKC pasilieka teisę keisti ir atnaujinti informaciją ar ištaisyti klaidas ir netikslumus bet kuriuo metu, be atskiro įspėjimo.
 5. Mokėjimai
  1. Užsakymo pateikimas ir lėšų rezervacija atliekami taip:
   1. Interneto svetainėje iš pasiūlytų variantų išsirenkamas norimas finansuoti projektas ir suma;
   2. išsamiai ir nuosekliai susipažįstama su Interneto svetainėje pateikiama informacija apie konkretų pasiūlymą;
   3. jei išnagrinėjus pasiūlymą Asmuo pageidauja jį finansuoti, Interneto svetainėje spaudžiama nuoroda „Finansuoti“;
   4. atitinkamame formos laukelyje „Sutinku su šiomis taisyklėmis“ patvirtinamas Asmens susipažinimas su Taisyklėmis;
   5. pasirenkamas apmokėjimo būdas ir atliekamas tiesioginis apmokėjimas už pasirinktas prekes ir/arba paslaugas. Apmokėjimas vykdomas per Paypal ir Paysera įmokų surinkimo sistemas.;
   6. Rėmėjų lėšos yra kaupiamos BKC sąskaitoje iki finansavimo laikotarpio pabaigos, kuris suprantamas kaip 30 kalendorinių dienų (toliau – „Finansavimo laikotarpis“). Jei Finansavimo laikotarpiui pasibaigus Kūrėjas yra surinkęs lėšų sumą nurodytą prie projekto, BKC atskaičius administravimo mokestį, lėšos yra pervedamos į Kūrėjo sąskaitą;
   7. mokėjimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas iki Finansavimo laikotarpio pabaigos. Rėmėjas, norėdamas atšaukti mokėjimą, privalo raštu kreiptis į BKC, nurodydamas projektą, sumą ir Finansavimo laikotarpio pabaigą. Mokėjimo atšaukimo atveju Rėmėjas padengia lėšų grąžinimo išlaidas, kaip tai nurodyta 5.1.8 p.
   8. jei Kūrėjas per Finansavimo laikotarpį, nesurenka tam tikros lėšų sumos, kuri yra nurodyta prie kiekvieno projekto, BKC ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas grąžina lėšas Rėmėjams, o Kūrėjas įsipareigoja padengti lėšų sugrąžinimo mokestį ne mažesnį nei 7%. Ši sąlyga laikytina esmine; Jei Rėmėjas atšaukia mokėjimą iki Finansavimo laikotarpio pabaigos, lėšų sugrąžinimo mokestį padengia Rėmėjas;
   9. apie kiekvieną prekę ar paslaugą, kurią galima įsigyti Interneto svetainėje, teikiama ši išsami informacija:
    1. prekės ar paslaugos pagrindinės savybės;
    2. prekės pristatymo kaina ir tvarka (jei taikoma); ir
    3. kita svarbi informacija.
   10. kartu teikiama informacija apie prekės pardavėją ar paslaugos teikėją. Rėmėjai gali tiesiogiai kreiptis į Kūrėją su prašymu suteikti papildomą informaciją;
  2. Pastebėjus klaidą BKC teikiamoje informacijoje ar pranešime apie lėšų rezervaciją, klaida ištaisoma nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo BKC elektroniniu paštu hello@impactyouth.eu momento.
  3. Pranešimai gali būti pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis, arba pateikiant vertimą į vieną iš šių kalbų.
 6. Projekto vykdymas
  1. Interneto svetainėje skelbiami socialinio verslo projektai, t. y. projektai, jungiantys socialinę vertę ir finansinį tvarumą. Kūrėjai teikiantys projektą ir siekiantys gauti finansavimą konkrečiai prekei ar paslaugai sukurti, turėtų įvardinti, prie kokių socialinių sprendimų projektas prisidės.
  2. Kūrėjai projektus Interneto svetainėje pateikia savarankiškai.
  3. BKC pasilieka teisę ištrinti reikalavimų neatitinkantį projektą be papildomų paaiškinimų.
  4. Kūrėjas įsipareigoja:
   1. neteikti tokių projektų, kurie prieštarauja Interneto svetainės tikslams, nuostatoms, viešajam, visuomenės ir atskirų asmenų teisėms ir teisėtiems interesams;
   2. periodiškai arba pagal pareikalavimą, teikti informaciją Rėmėjui apie projekto eigą;
   3. nepavykus įvykdyti projekto, t.y. nesukūrus nurodyto produkto ar paslaugos iki nustatyto termino, grąžinti lėšas Rėmėjui;
   4. projektui per Finansavimo laikotarpį surinkus visas ar daugiau lėšų, sumokėti BKC administravimo mokestį. Šis mokestis atskaitomas nuo surinktos sumos, prieš pervedant lėšas Kūrėjui. Įvykdžius pavedimą, Kūrėjui, registracijos metu pateiktu elektroniniu paštu, išsiunčiama sąskaita-faktūra.
  5. Projektas laikomas sėkmingu, jei per Finansavimo laikotarpį surenka ne mažiau nei 75 % lėšų. Finansavimo laikotarpis laikytinas esminiu kriterijumi, nes Finansavimo laikotarpiui pasibaigus, lėšų surinkimas stabdomas. Pažymėtina, kad projektas laikomas sėkmingu, kai surinktos visos lėšos, taip pat surinkta daugiau lėšų nei nurodyta prie projekto, ir nesėkmingu, kai lėšų per Finansavimo laikotarpį surinkta nepakankamai.
 7. Rizika
  1. Rėmėjas, teikdamas finansavimą projektui, prisiima riziką finansuodamas būsimų objektų, t. y. prekių ar paslaugų, sukūrimą. Toks finansavimo pobūdis neįpareigoja ir negali įpareigoti Kūrėjo sukurti prekę ar paslaugą ateityje, tačiau Kūrėjas privalo dėti maksimalias pastangas tinkamam įsipareigojimų įvykdymui. Nepavykus sukurti prekės ar paslaugos, Kūrėjas privalo atsiskaityti su Rėmėju.
  2. Nedarant poveikio 7.1 p., Kūrėjas privalo atsiskaityti su BKC, sumokėdamas administravimo mokestį, apskaičiuojamą nuo iš viso finansavimui suteiktos sumos atskaičiuojant 7 (septynis) procentus.
  3. BKC neatsako už jokius tarpininkavimo mokesčius, kuriuos gali taikyti mokėjimų tarpininkas (bankas ar pan.). Šie tarpininkavimo mokesčiai yra Asmenų atsakomybė.
  4. Po tinkamo lėšų nurašymo, pervedimo ir gavimo tarpusavio prievoliniai santykiai yra tik tarp Rėmėjo ir Kūrėjo. Kiekvienas iš jų yra atsakingas už tinkamą tarpusavio pareigų vykdymą.
 8. Intelektinės nuosavybės apsauga
  1. Visos teisės į šią Interneto svetainę yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Draudžiama kopijuoti ar kitaip atgaminti Interneto svetainėje esančius tekstus, logotipus, nuotraukas ir visus kitus dizaino elementus, turint tikslą juos panaudoti komerciniais ar kitais, BKC ir trečiųjų asmenų teises pažeidžiančiais, tikslais.
  2. Interneto svetainė leidžia skelbti, daryti nuorodas, išsisaugoti, dalintis ar kitaip daryti prieinama tam tikrą informaciją, tekstą, grafiką, vaizdo įrašus ir kitą medžiagą (toliau – „Turinys“). Asmuo atsako už Turinį, kurio jis dalinasi Interneto svetainėje, įskaitant šio turinio teisėtumą, patikimumą ir tinkamumą.
  3. Asmuo, skelbdamas Turinį Interneto svetainėje, suteikia BKC leidimą šį turinį keisti, viešai atlikti, viešai skelbti, perdirbti ir platinti per Interneto svetainę. Asmenys išsaugo visas jiems priklausančias teises į Turinį, kurį jie pateikia, skelbia ir vaizduoja per Interneto svetainę ir šie asmenys yra atsakingi už tokių teisių apsaugą. Asmenys patvirtina, kad suteikia teisę BKC padaryti Turinį prieinamą kitiems Asmenims, kurie Turinį gali naudoti, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.
  4. Kiekvienas Asmuo patvirtina, kad:
   1. Turinys priklauso išimtinai jam nuosavybės teise, arba Asmuo turi teisę naudotis šiuo Turiniu ir suteikti teisę juo naudotis BKC;
   2. šio Turinio skelbimas per Interneto svetainę nepažeidžia privatumo teisių, reklamos teisių, autorių teisių, sutartinių teisių ir jokių kitų asmenų teisių.
  5. Interneto svetainė ir joje skelbiamas turinys (išskyrus Asmenų skelbiamą turinį), šio turinio funkcijos ir funkcionalumas priklauso išimtinai BKC.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias Interneto svetainės naudojimo taisykles. BKC pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir tokie pakeitimai įsigalioja sekančią dieną nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje.
  2. Šios Taisyklės parengtos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, nedarant įtakos Lietuvos Respublikos kolizinėms teisės normoms.
  3. BKC nepavykus įgyvendinti šių Taisyklių sąlygos ar teisės, nelaikoma, kad šios sąlygos ar teisės yra negaliojančios. Jei šių Taisyklių sąlyga teismo pripažįstama negaliojančia ar neįgyvendinama, likusios sąlygos laikomos galiojančiomis.
  4. BKC pasilieka teisę bet kada keisti Interneto svetainėje nurodytas paslaugas ar atskiras jų sąlygas, taip pat bet kokią informaciją.
  5. BKC turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Interneto svetainės veiklą.
  6. Bet kokie ginčai, kilę dėl Interneto svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
  7. Taisyklės įsigalioja nuo momento, kai Asmuo patvirtina, kad sutinka su jomis ir galioja visą santykių tarp Asmens ir BKC laiką.