Veebisaidi kasutustingimused

 1. Üldsätted
  1. Avalik-õigusliku institutsiooni Bendruomenių kaitos centras, juriidilise isiku kood 125609177, kontori asukoht: Jakšto g. 9, Vilnius („BKC”), teenuste osutamise tingimused veebisaidil aadressiga www.impactyouth.eu („Veebisait“), edaspidi – “Kasutustingimused”, määravad Veebisaidi kaudu hangitavate toodete ja teenuste ostutingimused ning Veebisaiti kasutavate Isikute („Isik” või „Isikud”) õigused ja kohustused.
  2. Mõiste „Isikud“ hõlmab endas kõiki isikuid, kes veebisaiti kasutavad. See mõiste viitab kollektiivses tähenduses nii Isikutele, kes esitavad projekti ja soovivad saada sellele rahastust („Arendaja“ või „Arendajad“) kui ka Isikutele, kes pakuvad Arendajale rahastust („Sponsor“ või „Sponsorid“). Üksikuid Isikuid tähistatakse sõnaga „Isik“, „Arendaja“ või „Sponsor“.
  3. Enne Veebisaidi kasutamise ja sellel pakutavate toodete või teenuste ostuvõimaluste kasutama hakkamist või Veebisaidi kasutamist muul viisil peavad kõik Isikud Kasutustingimused täpselt ja hoolikalt läbi lugema. Isik kinnitab Veebisaiti kasutama hakates, et nõustub toimima ausalt, tähelepanelikult ning peab kinni ja täidab kõiki Kasutustingitustes esitatud tingimusi.
  4. Kasutustingimustega ei piirata Isikutele Leedu Vabariigi pinnal kehtivate seaduste ja teiste õigusaktidega tagatud õigusi ning neid ei saa mingil juhul tõlgendada piiravatena.
  5. Kasutustingimused kehtivad Isikutele juhul, kui need ei ole vastuolus seaduste ja teiste õigusaktidega või juhul, kui kõnealuste seaduste ja teiste õigusaktide mõjualaks ei ole kindlate suhete korraldamine.
  6. Veebisaidi eesmärgist ning selle kaudu esitatud algatustest lähtudes on õigus oma projekte Veebisaidil üles panna ainult nendel Arendajatel, kes on kohaldatavate seaduste järgi 14 kuni 35 aastat vanad ning kes on täieliku õigus- ja teovõimega (või selliste indiviidide seadusjärgsetel esindajatel), ning kes on tegevad Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis või kellel on Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, või Isikud, kellel on nende riikide alaline elamisluba.
 2. Veebisaidi kasutamine
  1. Veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist alustades on Isikud kohustatud järgima kõiki Leedu Vabariigi pinnal kehtivaid seadusi ja teisi õigusakte, mis reguleerivad arvutiside kasutamist ja internetivõrgustike kasutamise ajal järgitavaid käitumisreegleid.
  2. Veebisaidi teenuste kasutamine on keelatud juhul, kui:
   1. Veebisaidi kasutamise eesmärgiks on Veebisaidi tõrgeteta töö või teenuste osutamise häirimine, või selle võimaldamine;
   2. Veebisaidi kasutamise eesmärgiks on kellelegi kahju põhjustamine kohandatavate seaduste või muude õigusaktide rikkumise teel, või selle võimaldamine;
   3. sellega häiritakse või katkestatakse teenuste osutamist või sekkutakse serverite ja/või võrgustike tegevusse.
  3. Isikud nõustuvad sellega, et isiklike andmete töötlemise eesmärgil võib BKC kasutada Isikute andmeid selleks, et:
   1. pakkuda teavet asjasse puutuvatele institutsioonidele, kus kõnealuse teabe olemasolu on seaduste ja teiste õigusaktide järgi kohustuslik;
   2. edastada teavet kolmandatele osapooltele eesmärgiga kindlustada kohustuste korrektne täitmine (nt maksete vahendajale).
  4. Isikute antud isiklikke andmeid säilitatakse ja töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitset puudutavale seadusandlusele.
  5. BKC kinnitab, et ühtegi osa Isiku poolt registreerimise ajal antud andmetest, sealhulgas ühtegi osa kontaktandmetest, ei kasutata ärilistel eesmärkidel.
 3. Registreerumine Veebisaidil
  1. Isikud, kes soovivad kasutada kõiki Veebisaidi kaudu pakutavaid võimalusi ning BKC teenuseid, peavad:
   1. läbima registreerumisprotsessi ning täitma kõik registreerimisvormi nõutud väljad või registreeruma ligipääsu saamiseks Isiku Facebook’i konto kaudu (www.facebook.com). Teade registreerumise õnnestumise kohta saadetakse Isiku poolt märgitud e-maili aadressile.
   2. kinnitama, et on Kasutustingimused registreerumise ajal korralikult ja hoolikalt läbi lugenud, mõistavad ja tunnistavad kõiki siin seatud tingimusi ning nõustuvad järgima Kasutustingimustes sisalduvaid protseduure ja tingimusi.
   3. kinnitama, et registreerumisel esitatud andmed on õiged, täpsed ja täielikud ning et võtavad endale vastutuse kõikide ebaõigete andmete esitamisest tulenevate kaotuste eest.
   4. teavitama kõikide registreerumisel esitatud andmete muutustest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.
  2. BKC jätab endale õiguse lõpetada või katkestada ligipääs Isiku kontole viivitamatult, ilma eelneva teatamiseta, ning ükskõik mis põhjusel, sealhulgas ja ilma mööndusteta juhul, kui Isik rikub käesolevaid Kasutamistingimusi.
  3. Kui ligipääs on lõpetatud, ei ole Isikul enam õigust oma kontole pääseda. Kui Isik soovib lõpetada ligipääsu omal algatusel, on Isikul õigus katkestada Veebisaidi kasutamine.
  4. Isikul on õigus lõpetada registreerumine Veebisaidi kasutajaks alles pärast seda, kui ta on korrakohaselt täitnud kõik oma kohustused BKC ees.
  5. Isik kohustub tegema kõik endast oleneva selleks, et hoida esitatud andmete konfidentsiaalsust ning sisselogimise andmeid kolmandate osapoolte kätte sattumast.
  6. Isik on vastutav kahju eest, mis tuleneb Isiku kontole ligipääsu andvate andmete kasutamisest kolmandate osapoolte poolt, kui Isik ei ole BKC-d kolmandate osapoolte ebaseaduslikust tegevusest või tegematajätmisest teavitanud hiljemalt 2 (kahe) tööpäeva jooksul.
 4. BKC kohustused
  1. Kahtluste vältimiseks ei pakuta Veebisaidi kaudu saada olevaid tooteid ja/või teenuseid otse BKC nimel. BKC ei ole nende toodete müüja ja/või nende teenuste pakkuja. Toodete tarnijad ja/või teenuste pakkujad on Veebisaidil iga toote ja/või teenuse puhul eraldi välja toodud.
  2. BKC ei määra ega reguleeri kolmandate osapoolte poolt müüdavate toodete või pakutavate teenuste hinda, kvaliteeti ega teisi tingimusi. Toodete või teenuste kvaliteedi tagab vastava toote müüja või vastava teenuse pakkuja. BKC pakub tehnilist platvormi, mis hõlbustab koostööd Isikute vahel. BKC-l on õigus nõuda ning BKC nõuab tehnilise platvormi pakkumise administratiivkulude katmist 7% ulatuses projekti kogumaksumusest, selliste administratiivkulude hulka loetakse finantsteenuste vahendamisega seotud kulud ja teised vajalikud kolmandaid osapooli hõlmavad kulutused.
  3. BKC kaasajastab Veebisaidi kaudu esitatavaid pakkumisi ja teenuseid regulaarselt. Veebisaidil esitatud toodete või teenuste hind, omadused ja kirjeldus võivad olla valesti esitatud või ei ole toode või teenus enam saadaval. BKC Veebisaidil ja teistel veebisaitidel esitatud vastav teave ei pruugi olla enam ajakohane või kehtiv.
  4. BKC ei saa pakkuda ega paku ühtegi tagatist esitatud teabe täieliku asjakohasuse kohta, sh toodete või teenuste hinnad, välimus, detailne kirjeldus, kättesaadavus jne. BKC jätab endale õiguse muuta ja ajakohastada teavet või parandada vigu ja ebatäpsusi igal ajal, ilma eelneva teatamiseta.
 5. Maksed
  1. Tellimuse esitamiseks ja rahaliste vahendite eraldamiseks tuleb läbi teha järgmised sammud:
   1. raha saava projekti ja toetussumma suuruse valimine Veebisaidil esitatud valikute hulgast.
   2. Veebisaidil üles pandud üksikute pakkumise kohta käiva teabe hoolikas ja igakülgne analüüs.
   3. kui Isik soovib pärast pakkumise analüüsi tegemist seda rahastada, peab Isik vajutama lingile kirjaga „Rahastamine“.
   4. Isik kinnitab, et on Kasutustingimused läbi lugenud, klikkides väljal kirjaga „Kinnitan, et nõustun Kasutustingimustega“.
   5. maksmisviisi valimine ja otsetoetuse tegemine valitud toodetele ja/või teenustele. Maksed teostatakse maksekogumissüsteemi Paypal ja Paysera maksete süsteemid.
   6. Sponsori poolt makstud toetussummat hoitakse BKC pangakontol kuni rahastusperioodi lõpuni, rahastusperiood kestab 30 kalendripäeva („Rahastusperiood”). Kui Arendaja on Rahastusperioodi lõppedes kogunud projektis näidatud summa ulatuses rahastust, kantakse see summa, millest on maha arvatud BKC administratiivkulud, Arendaja pangakontole.
   7. makset saab tühistada igal ajal enne Rahastusperioodi lõppu. Makse tühistamiseks peab Sponsor sellest teavitama BKC-d kirjaliku teatega, mis sisaldab projekti pealkirja, toetussumma suurust ja Rahastusperioodi lõpukuupäeva. Makse tühistamisega kaasneva toetussumma tagasimaksmise kulud kannab Sponsor, nagu on täpsustatud punktis 5.1.8.
   8. kui Arendajal ei õnnestu Rahastusperioodi jooksul koguda kindlat, iga projekti puhul eraldi kindlaks määratud toetussummat, tagastab BKC toetussumma Sponsoritele mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul ning Arendaja kannab toetussumma tagastamise kulud vähemalt 7% ulatuses. Seda sätet järgitakse täpselt. Kui Sponsor tühistab makse enne Rahastusperioodi lõppu, katab toetussumma tagastamise kulud Sponsor.
   9. kõikide Veebilehe kaudu ostetavate toodete või teenuste kohta on saadaval järgmine üksikasjalik teave:
    1. toote või teenuse peamised omadused;
    2. toote hind ja kohaletoimetamise tingimused (kui seda tehakse); ja
    3. muu asjasse puutuv teave.
   10. lisaks sellele on kättesaadav teave toote müüja või teenuse pakkuja kohta. Sponsorid võivad küsida lisateavet otse Arendajalt.
  2. Kui avastatakse, et BKC esitatud teabes või teates vahendite eraldamise kohta esineb vigu, parandatakse need vead viivitamata, kuid mitte hiljem kui BKC e-maili aadressilt hello@impactyouth.eu saadud veateate saamisele vahetult järgneval kuupäeval.
  3. Teateid võib esitada nii eesti kui ka inglise keeles, või võib esitada tõlke ühesse neist keeltest.
 6. Projekti teostamine
  1. Veebisaidi kaudu reklaamitud projektid on sotsiaalse ettevõtluse projektid, st projektid, milles on ühendatud ühiskondlik väärtus ja finantsiline jätkusuutlikkus. Arendajad, kes projekte esitavad ja kindlate toodete ja teenuste arendamiseks rahastust otsivad, peavad nimetama ühiskondlikud probleemid, mille lahendamisele projekt kaasa aitab.
  2. Arendajad panevad oma projektid Veebisaidile üles üksteisest sõltumata.
  3. BKC jätab endale õiguse eemaldada mittesobivad projektid ilma igasuguse selgituseta.
  4. Arendaja kohustub:
   1. hoiduma selliste projektide ülespanemisest, mis on vastuolus Veebisaidi eesmärkide ja sätetega, avalike huvidega, avalike ja üksikisikute õiguste ja seadustega tagatud huvidega.
   2. andma Arendajatele regulaarselt või nõudmisel teavet projekti edenemise kohta.
   3. tagastama Sponsorile toetussumma, kui projekti ei õnnestu teostada, st määratud toodet või teenust ei arendata välja määratud tähtajaks.
   4. maksma BKC-le administratiivkulude eest, kui Rahastusperioodi jooksul on kogutud terve projektile määratud toetussumma või sellest suurem summa. Need kulud arvatakse maha kogutud toetussummast enne, kui toetussumma kantakse Arendaja pangakontole. Pärast ülesande täitmist saadetakse Arendaja registreerumisel esitatud e-maili aadressile teatis.
  5. Projekt loetakse edukaks, kui Rahastusperioodi jooksul kogutakse vähemalt 75% nõutud toetussummast; Rahastusperioodi peetakse oluliseks, sest pärast Rahastusperioodi lõppu toetusraha kogumine lõpetatakse. Tuleb märkida, et projekti peetakse edukaks, kui terve projekti jaoks määratud toetussumma või sellest suurem summa on kogutud, projekt loetakse ebaedukaks, kui Rahatusperioodi jooksul kogutud toetussumma ei ole piisavalt suur.
 7. Riskid
  1. Projektile toetussumma andmisega võtab Sponsor endale riski, mis kaasneb oodatavate üksuste, st toodete ja teenuste, arendamisega. Seda tüüpi rahastamine ei kohusta ega saa kohustada Arendajat arendama toodet või teenuseid tulevikus; sellele vaatamata peab Arendaja tegema kõik endast oleneva, et tagada oma kohustuste nõuetekohane täitmine. Kui toote või teenuse arendamine ebaõnnestub, peab Arendaja maksma Sponsorile tasumisele kuuluvad summad.
  2. Arendaja peab maksma BKC-le administratiivkulude eest, mille suuruseks arvutatakse 7 (seitse) protsenti tervest kogutud toetussummast, ilma et see piiraks punktis 7.1 sätestatut.
  3. BKC-d ei saa pidada vastutavaks ühegi vahendustasu maksmise eest, mida võivad nõuda maksete vahendajad (pank jms). Nende vahendustasude maksmise eest vastutavad Isikud.
  4. Pärast toetussumma nõuetekohast arvele kandmist, ülekandmist ja kättesaamist kehtivad vastastikused lepingulised suhted ainult Sponsori ja Arendaja vahel. Mõlemad vastutavad oma teise osapoole ees tekkinud kohustuste nõuetekohase täitmise eest.
 8. Intellektuaalse omandi kaitse
  1. Kõik sellele Veebisaidile laienevad õigused on kaitstud vastavalt Leedu Vabariigis kehtivatele seadustele ja teistele õigusaktidele. Veebisaidil olevate tekstide, logode, fotode ja kõigi teiste disainielementide kopeerimine või paljundamine muul moel äriliseks kasutuseks või teistel eesmärkidel, mis rikuvad BKC või kolmandate osapoolte autoriõigusi, on keelatud.
  2. Veebisait võimaldab teatud teabe, tekstide, graafika, videosalvestuste ja teiste materjalide („Sisu“) avaldamist, linkimist, salvestamist, jagamist või teistel viisidel kättesaadavaks tegemist. Isik on vastutav selle Sisu eest, mida ta Veebisaidi kaudu jagab, sh vastutab Isik Sisu seaduslikkuse, usaldusväärsuse ja asjakohasuse eest.
  3. Isik annab Veebisaidile Sisu üles pannes BKC-le õiguse seda Sisu Veebisaidi vahendusel muuta, avalikult esitada, avaldada, taasesitada ja jagada. Isikud säilitavad kõik õigused Sisule, mida nad Veebisaidi kaudu pakuvad, postitavad ja esitavad, ning on vastutavad nende õiguste kaitse eest. Isikud kinnitavad, et nad volitavad BCK-d lubama ligipääsu Sisule teistele Isikutele, kes võivad Sisu kasutada vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele.
  4. Kõik Isikud võtavad omaks, et:
   1. nad on Sisu ainuomanikud või et Isikul on õigus kasutada Sisu ning volitada BKC-d seda kasutama;
   2. Sisu avaldamine Veebisaidi kaudu ei riku õigust privaatsusele, reklaamiõigust, autoriõigust, lepinguõigust ja teiste isikute teisi õigusi.
  5. Ainuõigus Veebisaidile, sellel üles pandid sisule (välja arvatud Isikute poolt üles pandud sisu) ning selle sisu funktsioonidele ja funktsionaalsusele kuulub BKC-le.
 9. Lõppsätted
  1. Kasutustingimused määravad Veebisaidi üldise kasutamise korra. BKC jätab endale õiguse käesolevaid Kasutustingimusi muuta, ning kõik sel moel tehtud muutused jõustuvad Veebisaidil nende avaldamise päevale järgneval kuupäeval.
  2. Käesolevad Kasutustingimused on kooskõlas Leedu Vabariigi seadustega ja neid peaks tõlgendama vastavalt Leedu Vabariigi seadustele, ilma et tekiks ühtegi konflikti Leedu Vabariigi õigusnormidega.
  3. Mitte ükski BKC poolne tõrge, mis tekib ükskõik millise käesolevates Kasutustingimustes seatud sätte või õiguse rakendamisel ei muuda vastavat sätet või õigust kehtetuks. Kui mõni nende Kastutustingimuste säte kuulutatakse kohtu poolt kehtetuks või jõustamatuks, ei mõjuta see teisi sätteid.
  4. BKC jätab endale õiguse muuta igal ajal Veebisaidil näidatud teenuseid või teenuste üksikuid tingimusi, ning samuti kogu teavet.
  5. BKC-l on õigus peatada või täielikult lõpetada Veebisaidi tegevus ilma eelneva teatamiseta.
  6. Kõik Veebisaidi tegevusest tulenevad või selle tegevusega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel; kui see ebaõnnestub, suunatakse vaidlus lahendamiseks Leedu Vabariigi kompetentsele kohtule.
  7. Kasutustingimused hakkavad kehtima hetkel, mil Isik kinnitab oma nõusolekut Kasutustingimustega ning jäävad jõusse kogu Isiku ja BKC vahelise suhte olemasolu ajaks.